header2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างในตำแหน่งยามรักษาการณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างสหกรณ์ในตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

>>>>ประกาศการรับสมัคร<<<<

 

Go to top