header1

ประกาศ โครงการทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง โครงการทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ชุดที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ดำเนินงานโครงการทุนบุตรสมาชิก โดยใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Go to top