ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด

เรื่อง  โครงการสินเชื่อเงินด่วนปันผล ปี 2562
------------------------------------------------------------
 
          เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้สมาชิก อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัดข้อ 7.2.7 และข้อ 45 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2560 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จึงออกประกาศให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนและประสงค์จะยื่นกู้เงินสินเชื่อเงินด่วนปันผล ยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
เอกสารประกอบคำขอกู้
- บัตรสมาชิกสหกรณ์หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ และมีรูปถ่าย
- สลิปเงินเดือนหรือ e-money เดือนล่าสุดที่ยื่นกู้ (เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชา เป็นผู้รับรอง) สำหรับข้าราชการบำนาญ ให้ใช้สลิปเงินเดือน หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า เดือนสุดท้ายที่ยื่นกู้หรือรายการเดินบัญชี (Statement)
- สมาชิกมาติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 30 ธันวาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.)
 
 
สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นคำขอให้จัดเตรียมเอกสารมาติดต่อฝ่ายสินเชื่อ สมาชิกไม่ต้องกรอกเอกสารการยื่นกู้ โดยสหกรณ์ฯจะดำเนินการจัดพิมพ์คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินให้ สมาชิกลงลายมือชื่อ
 
 
ดาวน์โหลด >>> คำขอกู้ปันผล 
 

 

 

 

Go to top