ประกาศการสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2562

--------------------------------------------------------------------------

                   ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บางส่วน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง สหกรณ์ฯต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 72,79,102 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ฯ และข้อ 6, 7, 8, 9, 23 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงออกประกาศสมัครรับเลือกตั้งประธาน กรรมการ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 56 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Go to top