ประกาศการสมัครรับผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การสมัครรับผู้อำนวยการเลือกตั้ง

--------------------------------------------------------------------------

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และข้อ 20 แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้รับสมัครผู้อำนวยการเลือกตั้ง ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Go to top