ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง  รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี  2562 (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น)
 
      ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นั้น     สหกรณ์มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งประจำปี 2562   คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จึงมีมติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2562  ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ตั้งแต่ วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ในเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
Go to top