ขอเชิญสมาชิกสมทบเข้าประชุม ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว

ขอเชิญสมาชิกสมทบเข้าประชุมในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30

ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

และส่งใบตอบรับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

แบบตอบรับ

รายชื่อสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมประชุม

Go to top