โครงการสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2562

1. หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ โครงการสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2562

1.1 ชื่อโครงการ สินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2562

1.2 วงเงินกู้สูงสุด วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

1.3 งวดชำระหนี้ ไม่เกิน 200 งวด โดยชำระคืนเฉลี่ยทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 บาทต่อปี และหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ฯ และผู้กู้ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 80 ปี เว้นแต่ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานราชการ ให้หมดสิ้นภายในอายุ 65 ปี และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนให้หมดสิ้นภายในอายุ 60 ปี

1.4 หลักประกันเงินกู้ ต้องมีบุคคลที่เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ ค้ำประกัน 1 คน และสมาชิกใช้สิทธิค้ำประกันเงินกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 คน เท่านั้น กรณีผู้กู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น

1.5 การคำนวณสิทธิในการยื่นกู้ มีเงินรายรับคงเหลือ ไม่รวมเงินเสี่ยงภัยและพื้นที่พิเศษ

1.5.1 มีเงินรายรับคงเหลือ 501 – 1,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

          1.5.2 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,001 – 1,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

          1.5.3 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,501 – 2,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท

          1.5.4 มีเงินรายรับคงเหลือ 2,001 – 2,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
หากสมาชิกมีเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้ยื่นบันทึกร้องขอและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ในการพิจารณาอนุมัติให้กู้เงิน

1.6 อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากไม่ถึงให้ซื้อหุ้นเพิ่มโดยหักจากเงินกู้

1.7 วงเงินกู้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่เหลือจากการกู้ปกติในบัญชีปี 2561 และพิจารณาตามลำดับที่สหกรณ์ฯ ลงทะเบียนรับคำขอกู้ไว้

1.8 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้กับสหกรณ์ฯ แล้ว หากมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ในข้อ 1.5 ให้สามารถใช้สิทธิยื่นกู้ได้

1.9 สมาชิกผิดนัดไม่ว่าในฐานะผู้กู้ผู้ค้ำประกัน หรือหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ ทุกกรณีหรือ หลักประกันเงินกู้บกพร่อง หรือมีคดีฟ้องร้องกับสหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ เว้นแต่สมาชิกที่ได้รับอนุมัติไม่ให้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรืออนุมัติให้กู้เงินได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศการยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 

 

คำขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 

 

Go to top