header-yala

color Logo

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด จัดประชุมชี้แจงแกนนำสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 

คลิ๊กดูรายชื่อ

         หมายเหตุ  ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมให้นำเอกสารมา ดังต่อไปนี้

                          1. หนังสือสั่งจ่ายเงินบำนาญ

                          2. สำเนาสมุดบัญชี ที่เงินบำนาญเข้า

 

Go to top