header-yala

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การยื่นกู้เงินตามโครงการรวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ประจำปี 2561

------------------------------------------------------------

                    ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ดำเนินงานตามโครงการรวมหนี้สมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2561 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัดและมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรวมหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**หมายเหตุ** การศึกษารายละเอียดจากประกาศเพิ่มเติมจะทำให้สมาชิกเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็ว ในการยื่นกู้โครงการนี้ค่ะ

ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

คำขอกู้เงินโครงการรวมหนี้

Go to top