header-yala

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

โดยวิธีการเฉลี่ยจำนวนทุนเท่ากับจำนวนบุตรสมาชิกที่สมัคร ประจำปี 2561

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561 และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงออกประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนบุตร

รายชื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติ

 

 

Go to top