ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการพหุวัฒนธรรม นำความสุข ปี 2561

------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7.2.8 , 22 , 50 แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2560 และมติกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 จึงออกประกาศให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ดูรายละเอียดประกาศ 

1.โครงการพหุวัฒนธรรม นำความสุข ปี 2561 (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ครูโรงเรียนเอกชน)

2.โครงการพหุวัฒนธรรม นำความสุข ปี 2561 (ประเภทพนักงานราชการ)

 

ดาวน์โหลดคำขอกู้

1.คำขอกู้โครงการพหุวัฒนธรรม นำความสุข ปี 2561 (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ครูโรงเรียนเอกชน)

2.คำขอกู้โครงการพหุวัฒนธรรม นำความสุข ปี 2561 (ประเภทพนักงานราชการ)

 

 

 

 

Go to top