ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด

เรื่อง  การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561

------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7.2.8, 22, 50 แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จึงออกประกาศให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดูประกาศโครงการ

ดาวน์โหลดคำขอกู้

 

Go to top