ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด
เรื่อง  โครงการสวัสดิการสินเชื่อเงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561
------------------------------------------------------------
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้สมาชิก อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7.2.7 และ ข้อ 49 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2560 และมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ ...../2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะใช้บริการกู้เงินโครงการสวัสดิการสินเชื่อเงินปันผลค้ำประกัน ยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
Go to top