ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-10.30 น. ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

ทะเบียนสมาชิกลงชื่อเลือกตั้งวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2560  

 

หน่วยที่ เลขทะเบียนสมาชิก
หน่วยที่ 1  00001 - 02000 
หน่วยที่ 2  02001 - 03100 
หน่วยที่ 3 03101 - 04010
หน่วยที่ 4  04011 - 04850 
หน่วยที่ 5  04851 - 05570 
หน่วยที่ 6 05571 - 06180 
หน่วยที่ 7 06181 - 06710 
หน่วยที่ 8 06711 - 07200 
หน่วยที่ 9 07201 - 07610 
หน่วยที่ 10 07611 - 07910 
หน่วยที่ 11 07911 - 08240 
หน่วยที่ 12 08241 - 08530 
หน่วยที่ 13 08531 - 08860 
หน่วยที่ 14 08861 - 09160 
หน่วยที่ 15 09161 - 09500 
หน่วยที่ 16 09501 - 09840 
หน่วยที่ 17 09841 - 10180 
หน่วยที่ 18 10181 - 10520 
หน่วยที่ 19 10521 - 10870 
หน่วยที่ 20 10871 - 11260 
หน่วยที่ 21 11261 - 11690 
หน่วยที่ 22 11691 - 12090 
หน่วยที่ 23 12091 - 12470 
หน่วยที่ 24 12471 - 12760 
หน่วยที่ 25 12761 - 13040 
หน่วยที่ 26 13041 - 13300 
หน่วยที่ 27 13301 - 13540
หน่วยที่ 28 13541 - 14060 
หน่วยที่ 29 14061 - 14380 
หน่วยที่ 30 14381 - 14680 
หน่วยที่ 31 14681 - 15060 
หน่วยที่ 32 15061 - 15440 
หน่วยที่ 33 15441 - 15880 
หน่วยที่ 34 15881 - 16440 
หน่วยที่ 35 16441 - 17060 
หน่วยที่ 36 17061 - 17633
Go to top