header2

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2560

        คลิกเพื่อดูรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

clickhere

      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมปฏิบัติงานวันประชุมใหญ่ได้ครั้งใด ครั้งหนึ่ง สหกรณ์จะตัดสิทธิ์และไม่จ่ายค่าตอบแทน 

 

Go to top