ประกาศ การสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2561

                  ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บางส่วน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง สหกรณ์ฯต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 , 102 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และข้อ 8 , 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จึงออกประกาศสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ชุดที่ 55 

download-153141 960 720

คลิกเพื่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top