ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ในการนี้สหกรณ์ฯ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม สหกรณ์ฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 จึงออกประกาศรับสมัครผู้สนใจ ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด หรือต่อกรรมการประจำเขต หรือสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ตามคุณสมบัติ ดังนี้

                       1. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง  ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ   

                       2. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  140  คน

 

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ในเวลาทำการ  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

จะดำเนินการคัดเลือกโดยการจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สุ่ม) Random ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมปฏิบัติงานวันประชุมใหญ่ได้ครั้งใดครั้งหนึ่ง สหกรณ์จะตัดสิทธิ์และไม่จ่ายค่าตอบแทน 

download-153141 960 720

คลิกเพื่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Go to top