header2

แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศการเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
2 เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564
4 ประกาศ หน่วยเลือกตั้ง ปี 2564 (เรียงตามเลขทะเบียนสมาชิก)
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
6 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564
7 ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
8 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
9 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563
10 สหกรณ์กำหนด วัน และสถานที่สอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

หน้า 1 จาก 13

Go to top