แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ปี 2561
2 ประกาศ การของดส่งต้นเงินงวดชำระหนี้ เพื่อการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
3 โครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561
4 ประกาศ โครงการสวัสดิการสินเชื่อเงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561
5 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิสมาชิกสมทบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่
6 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
8 ประกาศ เรื่อง เงินโอนธนาคารรอการตรวจสอบ
9 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2560
10 ประกาศ เรื่อง สิทธิสมาชิกสมทบ ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่

หน้า 1 จาก 3

Go to top