แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิสมาชิกสมทบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่
2 ประกาศ การเพิ่ม ถอน ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
4 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
5 ประกาศรายชื่อสมาชิกยอดนักออมประจำปี 2560
6 ประกาศ เรื่อง เงินโอนธนาคารรอการตรวจสอบ
7 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2560
8 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ และสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2560
9 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
10 ประกาศ การสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2561

หน้า 1 จาก 3

Go to top