แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาแกนนำสมาชิกให้มีความรู้เรื่องสหกรณ์”
2 ประกาศ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ พ.ศ. 2553
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สสอค.
4 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประจำปี 2561
5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ปี 2561
6 ประกาศ การของดส่งต้นเงินงวดชำระหนี้ เพื่อการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
7 โครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561
8 ประกาศ โครงการสวัสดิการสินเชื่อเงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561
9 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิสมาชิกสมทบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่
10 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 3

Go to top