ประชุมสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561 วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา
ประชุมสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561 วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา (26)
ประชุมหัวหน้างาน และตัวแทนหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ประชุมหัวหน้างาน และตัวแทนหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (34)
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา (67)
ประชุมสมาชิกเกษียณประจำปี 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ประชุมสมาชิกเกษียณประจำปี 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (44)
สรุปงานครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2561) วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา
สรุปงานครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2561) วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา (70)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ณ ศูนย์ประชุมสยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ณ ศูนย์ประชุมสยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2561 (75)
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (56)
งานจตุสหกรณ์สัมพันธ์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
งานจตุสหกรณ์สัมพันธ์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (134)
ประชุมชี้แจงกรณียกเลิกกองทุน วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประชุมชี้แจงกรณียกเลิกกองทุน วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา (61)
โครงการพัฒนาแกนนำสมาชิกให้มีความรู้เรื่องสหกรณ์ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
โครงการพัฒนาแกนนำสมาชิกให้มีความรู้เรื่องสหกรณ์ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ (40)
สัมมนาประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 จังหวัดสตูล
สัมมนาประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 จังหวัดสตูล (79)
โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 3-4 มี.ค. 61 ณ โรงแรม TR rock hill หาดใหญ่
โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 3-4 มี.ค. 61 ณ โรงแรม TR rock hill หาดใหญ่ (83)
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ (51)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  (149)
สรุปงานครึ่งปีหลัง (มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2560) วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560
สรุปงานครึ่งปีหลัง (มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2560) วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 (37)
สอ.ยล.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนและโครงการพัฒนาระบบ ICT
สอ.ยล.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนและโครงการพัฒนาระบบ ICT (112)
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย (34)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2560
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (171)
สหกรณ์ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560
สหกรณ์ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560 (32)
สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (59)
ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560
ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560 (47)
สอ.ยล.จัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT
สอ.ยล.จัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT (16)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร (93)
จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (129)
สอ.ยล.จัดโครงการแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอ.ยล.จัดโครงการแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (36)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ชุดที่ 54
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ชุดที่ 54 (21)
Powered by Phoca Gallery
Go to top