Vinaora Nivo Slider
05 มี.ค. 2561 ประกาศ การของดส่งต้นเงินงวดชำระหนี้ เพื่อการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 (อ่าน:1123)
23 ก.พ. 2561 โครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561 (อ่าน:1920)
02 ก.พ. 2561 ประกาศ โครงการสวัสดิการสินเชื่อเงินปันผลค้ำประกัน ประจำปี 2561 (อ่าน:1476)
19 ม.ค. 2561 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิสมาชิกสมทบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่ (อ่าน:1099)
19 ม.ค. 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 (อ่าน:721)
11 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (อ่าน:3645)
03 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2560 (อ่าน:1379)
30 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง เงินโอนธนาคารรอการตรวจสอบ (อ่าน:779)
03 พ.ย. 2560 ประกาศ เรื่อง สิทธิสมาชิกสมทบ ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่ (อ่าน:833)

21 มี.ค. 2561 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ยกเลิกเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ชสอ.) 4 แสนบาท เมื่อ 20 มี.ค.61 (อ่าน:35)
19 มี.ค. 2561 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิการบดีอัยการ ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (อ่าน:44)
24 ก.พ. 2561 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สสอค. ในงานสัมมนาศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่าน:84)
19 ก.พ. 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (อ่าน:94)
12 ก.พ. 2561 ทะเบียนสมาชิกเสียชีวิต ประจำปี 2561 (อ่าน:312)
01 ธ.ค. 2560 ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่ (อ่าน:1227)
27 ต.ค. 2560 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต (อ่าน:680)
03 ต.ค. 2560 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย (อ่าน:472)
18 ก.ย. 2560 สหกรณ์ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560 (อ่าน:434)

Boss 2
 

อตราดอกเบย

pised
yl1

ftsc a

ftsc b

 

844924
Go to top