Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
19 ม.ค. 2561 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิสมาชิกสมทบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการห้ามมิให้นับชื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่ (อ่าน:25)
19 ม.ค. 2561 ประกาศ การเพิ่ม ถอน ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 (อ่าน:12)
11 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (อ่าน:2050)
06 ม.ค. 2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 (อ่าน:760)
03 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2560 (อ่าน:899)
29 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อสมาชิกยอดนักออมประจำปี 2560 (อ่าน:1454)
18 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ และสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2560 (อ่าน:695)
18 ธ.ค. 2560 ประกาศ การสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2561 (อ่าน:358)
18 ธ.ค. 2560 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2561 (อ่าน:610)

01 ธ.ค. 2560 ชี้แจงกรณีงดเชิญสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่ (อ่าน:743)
27 ต.ค. 2560 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต (อ่าน:411)
03 ต.ค. 2560 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย (อ่าน:281)
18 ก.ย. 2560 สหกรณ์ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560 (อ่าน:279)
13 ก.ย. 2560 สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (อ่าน:218)
04 ก.ย. 2560 ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560 (อ่าน:186)
07 ส.ค. 2560 สอ.ยล.จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (สรุปงานครึ่งปี) ที่อำเภอเบตง (อ่าน:262)
01 ส.ค. 2560 สอ.ยล.จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT (อ่าน:154)
19 ก.ค. 2560 ประชุมชี้แจงสมาชิกเบตง (อ่าน:327)

atm
sarary
old

735972
Boss 2
 

อตราดอกเบย

pised
yl1

ftsc a

ftsc b

 

Go to top